Algemene voorwaarden

Artikel 1 – De ondernemer

Naam: Gemini Zitzakken B.V.
Adres: Gemini 88
Postcode en woonplaats: 3769 KX Soesterberg
Kvk-nummer: 87861151
BTW-nummer: NL864429162B01
E-mail: costumerservices@terapy.eu
Website: www.terapy.nl
hierna te noemen: TERAPY

Artikel 2 – Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: de overeenkomst die tussen TERAPY en de consument tot stand komt in verband met de aanschaf van producten of het afnemen van diensten.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt voor een doeleinde die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit. Onder consument wordt ook verstaan een (rechts)persoon die de producten van TERAPY slechts gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden en niet het doel heeft de producten door te verkopen.
 4. Dag: kalenderdag
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de consument of ondernemer in staat stelt om digitaal verkregen informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd mogelijk maakt.
 7. EPS: de vulling van de zitzak een door TERAPY aangeboden product.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Ondernemer: de natuurlijk of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/ of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen TERAPY en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/ of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en TERAPY gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TERAPY. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74375741 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via internet, zie: www.terapy.eu.
 2. Voordat een overeenkomst op afstand met een consument wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld aan de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TERAPY alvorens de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de consument deze algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Geschiedt de totstandkoming van de overeenkomst langs de elektronische weg, dan kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Dit alles op een zodanige wijze dat de algemene voorwaarden op een zo eenvoudig mogelijk manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt, aangegeven worden op welke wijze de consument deze algemene voorwaarden kan inzien.
 4. Indien er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de bepalingen uit die specifieke overeenkomst – indien dit schriftelijk is vastgelegd in die specifieke voorwaarden – prevaleren boven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 5. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In geval van een schriftelijke afwijking op deze algemene voorwaarden blijven alle bepalingen waarvan niet wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden van kracht.
 6. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten en voorwaarden worden bedongen ten behoeve van TERAPY gelden ook ten behoeve van eventueel door TERAPY ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, vrijblijvend wordt gedaan of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien TERAPY gebruikt maakt van afbeeldingen, wordt ervoor gezorgd dat deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/ of digitale inhoud weergeven. Doch binden kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod TERAPY niet. Geven afbeeldingen geen waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten, diensten en/ of digitale inhoud dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
 3. TERAPY garandeert niet dat de kleur zoals deze wordt gezien op een computerscherm identiek gelijk is aan de kleur die ontvangen wordt. Dit kan afwijken door de kwaliteit van het computerscherm of door het ingestelde kleurenschema.
 4. Kortingsacties en kortingsbonnen zijn niet combineerbaar of stapelbaar.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Totstandkoming, duur en beëindiging

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van TERAPY door de consument wordt aanvaard, tenzij uit het aanbod volgt dat deze vrijblijvend is gedaan. Indien er sprake is van een vrijblijvend aanbod komt de overeenkomst tot stand op het moment dat TERAPY de aanvaarding van het aanbod – langs de elektronische weg – accepteert.
 2. Indien de consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Op het moment dat de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt, neemt TERAPY passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal TERAPY daarbij passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De overeenkomst tussen TERAPY en consument wordt in beginsel voor onbepaalde tijd gesloten. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien beide partijen over en weer aan hun verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst hebben voldaan. Deze algemene voorwaarden blijven ook na het ontbinden van de overeenkomst van toepassing.
 5. TERAPY heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
  a. TERAPY zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte heeft laten stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen en hieruit volgt dat de consument niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen.

Artikel 6 – Prijzen

 1. TERAPY behoudt zich het recht voor de tarieven genoemd in het aanbod, op de website, in de overeenkomst, in deze algemene voorwaarden of die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt te wijzigen.
 2. De prijzen genoemd in het aanbod, op de website, in de overeenkomst, in deze algemene voorwaarden of die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt zijn inclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 7 – Herroeppingsrecht consumenten

 1. De consument heeft het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. TERAPY mag de consument vragen om de reden van zijn herroeping, maar de consument is niet verplicht tot een opgave van redenen.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op het moment dat het product door een postorderbedrijf of andere vervoersbedrijf aan de consument ter beschikking is gesteld. Wordt het product niet geleverd door een postorderbedrijf of ander vervoersbedrijf dan gaat de in lid 1 genoemde termijn in op het moment dat de consument over het product kan beschikken.
 3. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardeveranderingen van het product indien hij het product voor andere dan de in lid 3 genoemde doeleinden heeft gebruikt.
 5. Indien de consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroepping of op andere ondubbelzinnige wijze aan TERAPY. Sociale media vormen voor deze melding geen toegestane weg.
 6. TERAPY stuurt de consument een ontvangstbevestiging indien de herroeping langs de elektronische weg geschied.
 7. De consument zal – indien hij gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht – het product binnen 14 dagen retourneren aan TERAPY, tenzij een gemachtigde namens TERAPY het product komt ophalen. De consument draagt de kosten voor het retour zenden van het product.
 8. Het product wordt door de consument compleet inclusief alle geleverde toebehoren en verpakkingen aan TERAPY geretourneerd.
 9. Nadat het product door TERAPY is ontvangen, zal TERAPY binnen 30 dagen overgaan tot vergoeding van de betalingen en andere vergoedingen van de consument. Hierbij wordt – voor zover mogelijk – hetzelfde betaalmiddel gebruikt.
 10. Als de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle overeenkomsten die betrekking hebben op het product ontbonden.

Artikel 8 – Levering

 1. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. De consument ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door TERAPY anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt de consument hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de levering van een product slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht van. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden en recht op een eventuele schadevergoeding.
 3. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van het product ligt bij TERAPY tot op het moment van aanbieding op het door consument opgegeven afleveradres.
 4. Levering vindt plaats op het moment dat de producten op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.
 5. TERAPY mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als de consument het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op de consument over.

Artikel 10 – Gegevens en informatie

 1. De consument verleent TERAPY alle gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Deze gegevens worden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze verstrekt.
 2. Indien de consument niet aan zijn verplichting genoemd in lid 1 voldoet, dan heeft TERAPY het recht om de levering van het product op te schorten.
 3. De aangeleverde gegevens moeten juist, volledig en betrouwbaar zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de consument. Indien wegens gewijzigde omstandigheden de door consument ter beschikking gestelde gegevens niet meer volledig, juist of betrouwbaar zijn, wordt dit zo snel mogelijk aan TERAPY bekend gemaakt.
 4. Indien erdoor onvolledige, onbetrouwbare of onjuiste gegevens schade ontstaat of extra kosten moeten worden gemaakt, komen deze extra kosten voor rekening van de consument.

Artikel 11 – Vergoedingen en betalingen

 1. De consument kan betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de betaling kunnen nadere betalingsvoorwaarden gesteld worden.
 2. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TERAPY.
 3. Als de consument de betalingstermijn genoemd in een van de betalingsmethoden overschrijdt, is hij vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is hij vanaf die dag de wettelijke vertragingsrente van 2% over het openstaande bedrag verschuldigd. Vindt de betaling plaats na aanmaning door TERAPY dan is de consument een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd. Schakelt TERAPY een incassobureau in ter vordering van het openstaande bedrag, dan is de consument ook deze kosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar TERAPY behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 4. Bij niet tijdige betaling heeft TERAPY het recht de betreffende overeenkomst en eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en reclames

 1. TERAPY is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen de consument en TERAPY, dan wel tussen TERAPY en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TERAPY.
 2. In de initiële periode rekt de buitenhoes – voor zover van toepassing – van het product uit. Hierdoor moet het product eventueel worden bijgevuld. De kosten voor het bijvullen van EPS worden niet vergoed door TERAPY.
 3. Het geleverde product moet onmiddellijk na ontvangst door de consument gecontroleerd worden. Eventuele gebreken dienen door de consument binnen 7 dagen na ontvangst van het product schriftelijk en gemotiveerd aan TERAPY gemeld te worden.
 4. Ontstaan een gebrek pas na een langere periode van gebruik, en hoort dit gebrek bij normaal gebruik niet binnen die periode te ontstaan, dan meldt de consument dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van dit gebrek aan TERAPY.
 5. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft TERAPY de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

Artikel 13 – Garanties

De garantie bedraagt zes (6) maanden – en deze is geldig op de ritssluitingen en de naden. Op de EPS vulling is er geen garantie van toepassing. De factuur of TERAPY bestel nummer dient als betalingsgarantie.

Artikel 14 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan – maar niet beperkt tot – storingen in de telecommunicatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van TERAPY niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de overeenkomst verder wordt voortgezet.

Artikel 15 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Voor het uitvoeren van de overeenkomst door TERAPY is het noodzakelijk om persoonsgegevens van de consument te verwerken. TERAPY zal bij het verwerken van deze gegevens de zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau.
 2. De verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden op een wijze die passend is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. TERAPY heeft een Privacyverklaring welke te raadplegen is op de website van TERAPY. Op verzoek van de consument kan deze Privacyverklaring per email of per post aan de consument toegezonden worden. Ingeval de consument de Privacyverklaring per post wenst te ontvangen kan TERAPY eventuele verzendkosten in rekening brengen.
 4. Indien er een datalek bij TERAPY ontdekt wordt zal dit zo snel mogelijk aan de consument bekend worden gemaakt.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

 1. Alle door TERAPY geproduceerde en/ of beschikbare gestelde materialen en producten in de ruimste betekenis van het woord, zijn eigendom van TERAPY.
 2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van TERAPY is het verspreiden, gebruiken of publiceren hiervan verboden.
 3. Bij schending van het vermelde in dit artikel zal TERAPY de schade die hierdoor dientengevolge geleden wordt in de ruimste zin des woords verhalen op de consument. Het gaat dan niet alleen om materiële schade, maar ook om immateriële schade.

Artikel 17 – Klachten

 1. Indien de consument een klacht heeft met betrekking tot de door TERAPY geleverde producten, verrichte diensten en/ of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen bekwame tijd na ontvangst van het product of ontdekking van het gebrek aan TERAPY schriftelijk opgestuurd te worden door middel van een aangetekende brief. Klachten worden volledig en duidelijk omschreven.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de consument niet op.
 3. TERAPY stelt de consument op de hoogte op het moment dat de klacht door TERAPY is ontvangen. Vanaf dat moment zal de TERAPY binnen 6 weken de klacht afhandelen.
 4. Indien de consument een klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan TERAPY bekend maakt vervallen alle rechten hieromtrent voor de consument.

Artikel 18 – Overige bepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en overeenkomsten tussen TERAPY en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
 3. Alle in het aanbod genoemde termijnen zijn slechts ter indicatie en zijn geen fatale termijnen.
 4. Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TERAPY in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door TERAPY vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
 5. Onverminderd de overige aan TERAPY toekomende rechten, heeft TERAPY in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
 6. Het merknaam TERAPY is een geregistreerd merk. Deze mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt of gekopieerd.

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Gemini Zitzakken B.V. , Gemini 88, 3769 KX Soesterberg

Ik/ Wij deel/ delen u hierbij mede, dat ik/ wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/ de levering van de volgende digitale inhoud/ de verrichting van de volgende dienst:

herroept/ herroepen.

Besteld op/ ontvangen op:

Naam consument:

Adres: consument:

Handtekening consument:

Onze populaire producten

Vanaf 0,00

Vanaf 164,95

Vanaf 469,00

Vanaf 249,95

Daarom kies je voor Terapy

Ergonomisch

Onze zitzakken passen zich volledig aan naar jouw lichaam voor ultiem comfort.

Beschikbaar in veel verschillende kleuren en designs

Onze zitzakken zijn te bestellen in veel verschillende kleuren en designs. Kies de kleur die bij jou past!

Gratis verzending in Nederland en België

Wij bieden gratis verzending in Nederland en België.

Snelle levering

Wij leveren binnen 1-3 werkdagen.

Dit zeggen onze fans

Zoeken